Σας προσκαλούμε την 26η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:15 π.μ όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:


1] Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 Δήμου Αργους-Μυκηνών.
2] Περί έγκρισης δαπανών Προέδρων Κοινοτήτων ,από πάγια προκαταβολή.
3] Περί διαγραφής ποσών από βεβαιωτικού καταλόγους τελών Λαϊκής Αγοράς έτους 2019.
4] Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Αργους-Μυκηνών έτους 2020.
5] Περί ορισμού πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών επί της Αρ.Κλ.994/13-11-2019,αρ.πινακίου 38,
σε υπόθεση Αγωγής του κου Σταυράκη Αθανασίου κατά του Δήμου Αργους-Μυκηνών.
6] Περί ορισμού ορκωτού εκτιμητή σε υπόθεση που αφορά την υπ΄αριθμ. 6174/12-09-2019 αίτηση των
Κωνσταντίνου Κοζιωτόπουλου του Χρήστου και Κωνσταντίνου Κοζιωτόπουλου του Γεωργίου προς το Δήμο Αργους-
Μυκηνών.
7] Περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 20260/19-11-2019 πίνακα αμοιβής και εξόδων του Δικηγόρου Ρούμπου Ιωάννη.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Καμπόσος Δημήτριος