Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) στις 26 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, για να συσκεφθούμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:


Θέματα Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:
1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2019 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
2. Περί θεωρήσεως επαγγελματικών αδειών επαγγελματιών πωλητών Λαϊκών Αγορών - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
3. Περί μετατοπίσεως του περιπτέρου της Νέζου Ελένης – Ελισάβετ από την Κοινότητα Κουτσοποδίου στην Κοινότητα Άργους (σχετ. η υπ’ αριθ. 57/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
4. Περί καταργήσεως ή μη του κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Νικηταρά (έμπροσθεν Εθνικής Τράπεζας) στην Κοινότητα Άργους (σχετ. η υπ’ αριθ. 56/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
5. Περί αποδοχής και κατανομής ποσού 102.420,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Άργους – Μυκηνών για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων - εισηγητής ο κ. Γ. Σαρρής.
6. Περί υποβολής κυρώσεων στον παραγωγό πωλητή Λαϊκών Αγορών κ. Μπιτζή Νικήτα μετά από την με αριθ. πρωτ. 2973/20-12-2018 έκθεση ελέγχου της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 12 της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
7. Περί υποβολής κυρώσεων στον παραγωγό πωλητή Λαϊκών Αγορών κ. Σταυριανίδη Αναστάσιο μετά από την με αριθ. πρωτ. 23178/14-11-2019 έκθεση ελέγχου της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 12 της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
8. Περί υποβολής κυρώσεων στον παραγωγό πωλητή Λαϊκών Αγορών κ. Γρινέζο Ανδρέα μετά από την με αριθ. πρωτ. 2133/1-8-2019 έκθεση ελέγχου της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 12 της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
9. Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού μονάδας διαχώρισης ανακύκλωσης κομποστοποίησης και προσωρινής διαχείρισης στερεών αστικών αποβλήτων» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
10. Λήψη αποφάσεως για την αποδοχή χρηματοδοτήσεως από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πράξη «Προσαρμογή παιδικών σταθμών του Δήμου ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, συνολικού προϋπολογισμού 230.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) (Α.Π. 51342/4-06-2019 απόφαση ένταξης του ΥΠ.ΕΣ.) – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
11. Περί γνωμοδοτήσεως του Δημοτικού Συμβουλίου επί της με αριθ. πρωτ. 4747/8-2-2013 αιτήσεως του Βασιλείου Στάμου του Παναγιώτη, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 27/24-4-2019 αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της από 24-12-2018 γνωμοδότησης της προς τούτο ορισθείσας Δικηγόρου Παναγιώτας Ζησιμοπούλου και της από 23-5-2014 μελέτης και γνωμοδότησης του Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού ΕΜΠ Κων/νου Κωτσοβού – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
Θέματα Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών:
12. Τοποθέτηση εξοπλισμού οδών – κοινοχρήστων χώρων - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
13. Περί προσωρινής εγκρίσεως εισόδου - εξόδου για κέντρο αποθήκευσης και διανομής με ψύξη (εμπορία τυποποιημένων τροφίμων) της «ΑΦΟΙ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
14. Περί προσωρινής εγκρίσεως εισόδου - εξόδου για μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος της «ΚΑΓ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
15. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Μυκηνών 2017» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
16. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Λέρνας 2016» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
17. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση δημοτικών κτιρίων» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
18. Επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 18634/25-10-2019 αιτήσεως της Α.Τ.Ε. alphadelta constructions αιτουμένης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή μονάδας μηχανικής διαλογής στα πλαίσια προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
Τρέχοντα θέματα:
19. Επί του από 21-11-2019 εγγράφου του Δημοτικού Ωδείου με θέμα: «Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Ωδείο» - εισηγήτρια η κ. Λ. Λιμνιούδη.
20. Επί του από 22-11-2019 εγγράφου του Δημοτικού Ωδείου με θέμα: «Ορισμός εκπαιδευτικού προσωπικού στο Ωδείου για την εκπαιδευτική περίοδο 2019 - 2020» - εισηγήτρια η κ. Λ. Λιμνιούδη.
21. Περί εγκρίσεως: α)διαγραφών νηπίων/βρεφών σχολικού έτους 2019-2020 και β) 3oυ & 4oυ Πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής εγγραφών νηπίων/βρεφών σχολικού έτους 2019-2020 στα τμήματα της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
22. Περί ορισμού νέων εκπροσώπων του Δήμου Άργους – Μυκηνών (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) για την συγκρότηση της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης: «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» - εισηγητής ο κ. Χ. Ζέρβας.
23. Περί υλοτομίας ενός (1) κυπαρισσοειδούς στις παλιές εργατικές κατοικίες στην Κοινότητα Άργους – εισηγητής ο κ. Π. Παπαϊωάννου.
24. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020 – 2021» - εισηγητής ο κ. Γ. Σαρρής.
25. Περί ορισμού επιτροπής κληρονομιάς ΒΟΡΙΔΗ – εισηγητής ο κ. Ι. Αθανασόπουλος.
26. Περί ονοματοδοσίας ανωνύμου οδού, ευρισκόμενης στην περιοχή Κατσικάνια και συγκεκριμένα από τη διασταύρωση του παλαιού Αγίου Νικολάου έως ποταμό Ίναχο σε οδό «ΜΥΚΗΝΩΝ – ΚΑΤΣΙΚΑΝΙΑ» - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος και
27. Περί ονοματοδοσίας ανωνύμου οδού, ευρισκόμενης παράλληλα της παλαιάς Ε.Ο. Άργους – Τριπόλεως και συγκεκριμένα από τη θέση Ξηρόβρυση έως τον επαρχιακό δρόμο Άργους – Κεφαλαρίου σε «ΔΡΟΜΟ ΑΞΙΩΝ» - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Μπέγκος

Κορωνοϊός Covid 19 – Χρήσιμες Οδηγίες

koronoios

Νέος κορωνοϊός: Συμπτώματα και τρόποι προστασίας

Your Europe

yellow el

Μηνύματα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

gscp logo xoris grammata 0

Ecastles

ecastles

Σημαντικές Ανακοινώσεις

Για επικοινωνία με τον Δήμο
2751360000


ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ


Δωρεάν ψυχολόγοι στον Δήμο Άργους Μυκηνών

Τσώκρη 63, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 15:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2751360747


- 15960: Πενταψήφιος τηλεφωνικός αριθμός.
Tηλεφωνικές αναγγελίες βλαβών στο Δήμο Άργους – Μυκηνών


- Υπεύθυνοι ταφής
Δ.Ε. Λυρκείας, Κωτσιαντής Ι. , Τηλ: 2751361100
Δ.Ε. Μυκηνών, Παπαιωάννου Ν. Τηλ: 2751361216
Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Μπάρλα Π. , Τηλ: 2751360900
Δ.Ε. Ν.Κίου, Τσίρου Μ, Τηλ: 2751051013


prosklisi-dim-simv
argos-tourism
ethelontismos-banner
Read bokies review by artbetting.net
The Betst Bokies Romenia Bonus bet365 here.
Download Full Premium themes
Склад за дървен материал - Прочети тук.