Σας προσκαλούμε την 16η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:15 π.μ όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:


1] Τροποποϊηση Προϋπολογισμού Δήμου Αργους-Μυκηνών έτους 2019.
2] Περί κατάρτισης ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Αργους-Μυκηνών οικονομικού έτους 2020.
3] α) Εγκριση του υπ΄αριθμ. 4 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με
αντικείμενο << Προμήθεια τροφίμων παιδικών σταθμών Δήμου Αργους-Μυκηνών και γάλακτος για το δικαιούχο
προσωπικό >> β) Κατακύρωση του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
4] Περί απευθείας ανάθεση τροφίμων παιδικών σταθμών μηνός Δεκεμβρίου 2019, Δήμου Αργους-Μυκηνών.
5] Εγκριση Πρακτικού Επιτροπής Νο 1 (στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου) για την εκτέλεση του έργου
<< Οδοποιϊα Κοινότητας Κεφαλοβρύσου >>.
6] Εγκριση Πρακτικού Νο 1 συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού << Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
μονάδας ανακύκλωσης απορριμμάτων του Δήμου Αργους-Μυκηνών >>.
7] Αίτημα χρονικής παράτασης υλοποίησης σύμβασης 19SYMV005802533 2019-11-5 με τίτλο << Προμήθεια
τριών (3) συστημάτων διαμβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων >> Αρ.ΕΣΗΔΗΣ
72728.
8] Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού από ένταλμα προπληρωμής αριθμ. 2177 έτους 2019.
9] Περί έγκρισης των υπ΄αριθμ. 21757/10-12-2019,21201/02-12-2019,21199/02-12-2019,21198/01-12-2019,
21200/02-12-2019, 21202/02-12-2019,21203/02-12-2019 πινάκων αμοιβής και εξόδων της Δικηγόρου
Τσιμπρή Αννας.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Καμπόσος Δημήτριος