Σας προσκαλούμε την 30η  τουμηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη τακτική

συνεδρίαση προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
1] Επί του υπ'αρίθ. 1690/17-12-2019 ενημερωτικού σημειώματος της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, Περιβάλλοντος,
Καθαριότητας και Πρασίνου – Τμήμα Δόμησης με θέμα την «Έγκριση ενστάσεων που αφορούν τη κύρωση δικτύου
κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Μύλων».
2] Επί του από 19-12-2019 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης – Τμήμα
Οικονομικής Ανάπτυξης με θέμα την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα Παντελή Συναδινό
του Δημητρίου που ευρίσκεται στην Κοιν. Φιχτίων του Δήμου Άργους – Μυκηνών.
3] Επί του υπ'αρίθ. 22707/23-12-2019 ενημερωτικού σημειώματος της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, Περιβάλλοντος,
Καθαριότητας και Πρασίνου – Τμήμα Δόμησης με θέμα την Παραχώρηση σε κοινή χρήση τμήματος οικοπέδου
στον Οικισμό Σκαφιδακίου του Δήμου Άργους – Μυκηνών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών