Σας προσκαλούμε την 30η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη τακτική συνεδρίαση προκειμένου να

συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω
θέματα:
1] Εγκριση δαπανών από πάγια προκαταβολή Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου Αργους-Μυκηνών.
2] Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δημοτικού Φόρου 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων του
Ν.2539/97 έτους 2017.
3] Επί του από Δ.Υ/17-12-2019 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας σχετικά με εξέταση
αίτησης του κ. Χρήστου Καπαρέλου του Γεωργίου για αποζημίωση σε ζημιές σε όχημά του.
4] Επί του από Δ.Υ/02-11-2019 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας σχετικά με Κλήση
ΚΛ987/15-11-2019, με ΑΒΕΜ:ΑΓ129/19-10-2018 και αριθμ. πιμακίου 9 του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης επί της
Αγωγής της << ΑΕ SINGULARLOGIC >> κατά του Δήμου μας για αποπληρωμή οφειλών.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Καμπόσος Δημήτριος