ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών

Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις των άρθρων 58,59,94 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», [ΦΕΚ 87Α΄], ως ισχύουν, αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου .


2.    Την υπ. αριθ.15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει.
3.    Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν.3852/2010,όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. ε του άρθρου 3 του Ν.4051/2012  [ΦΕΚ40/29.2.2012], τεύχος Α, « Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012»,ως ισχύουν.
4.    Το γεγονός ότι ο Δήμος Άργους Μυκηνών εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010, ως ισχύουν.
5.    Τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.4647/2019,[ ΦΕΚ 204Α/16-12-2019], αναφορικά με τον ορισμό άμμισθων Αντιδημάρχων,
6.    Τον ΟΕΥ του Δήμου μας, ΦΕΚ Β΄3022/1.9.2017.
7.Την υπ’αριθ. 2844/2-9-2019 απόφασή μας, περί ορισμού Αντιδημάρχων, με θητεία, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου,  από 2.9.2019 έως και 31.8.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Τροποποιούμε  την υπ’ αριθ. 2844/2-9-2019 απόφασή μας και ορίζουμε, τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας κ.κ. ΣΑΡΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ και ΔΟΥΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ως  επιπλέον Αντιδημάρχους, με θητεία, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, από 2-1-2020 έως 31-12-2020 και μεταβιβάζει σε αυτούς τις αρμοδιότητες:

1ον στον κ. ΔΟΥΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
•    Λειτουργίας του τμήματος Οικονομικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
•    Λειτουργίας γραφείων φυτικής - ζωϊκής παραγωγής και γεωργικής ανάπτυξης του Τμήματος Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής.
•    Λειτουργίας του Τμήματος Υπαίθριου και Στάσιμου Εμπορίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
•    Υπογραφή χορήγησης αδειών και βεβαιώσεων λαϊκών αγορών.

2ον Στον κ. ΣΑΡΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
•    Λειτουργίας δημοτικού φωτισμού και του προσωπικού που εξυπηρετεί τη λειτουργία του.
•    Συντονισμού για την αποκατάσταση βλαβών.

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθ. 2844/2-9-2019 απόφασή μας.

Γ. Οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, θα είναι άμμισθοι.  

Δ. Η παρούσα απόφαση, να δημοσιευθεί μία φορά σε μία [1] ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
                                                 
                                              
Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών

Δημήτριος Καμπόσος