Σας προσκαλούμε την 21 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:15 π.μ όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
1] Εγκριση πρακτικών Νο 1, Νο 2, και Νο 3 για την << Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών Χαρών της Δ.Ε.Αργους του Δήμου Αργους-Μυκηνών.
2] Περί διαγραφής ποσών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του δημοτικού φόρου 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων του Ν.2539/97 έτους 2016.
3] Περί ορισμού πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών για την διευθέτηση και ανάπλαση παραρεμάτιας ζώνης χειμάρρου Ξοβριού στο Τ.Δ. Κιβερίου του Δήμου Λέρνας Αργολίδας ( νύν Κοινότητα Κιβερίου του Δήμου Αργους- Μυκηνών. (προκειμένου να πραγματοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες –αποζημιώσεις και να συντελεστεί η προαναφερθείσα αναγκαστική απαλλοτρίωση για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου του θέματος).
4] Επί του υπ΄αριθμ. Δ.Υ./15-01-2020 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αργους –Μυκηνών για εξέταση της αίτησης του κ. Δημητρίου Παπαδοπούλου του Βασιλείου για αποζημίωση σε ζημιές σε όχημά του.
5] Περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 468/10-01-2020 πίνακα αμοιβής και εξόδων της Δικηγόρου Μαρίας Τζώρτζη.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών