Σας προσκαλούμε την 28 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:15 π.μ όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:


1] Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την << Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μονάδας ανακύκλωσης Απορριμμάτων του Δήμου Αργους-Μυκηνών>>.
2] Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών τροφείων 2019 -2020 από χρηματικό κατάλογο του Δήμου έτους 2020, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Αργους-Μυκηνών>>.
3] Περί εγκρίσεως χρηματοδότησης της ΚΕΔΑΜ για το ετήσιο πρόγραμμα δράσης 2020 από το Δήμο Αργους-Μυκηνών.
4] Περί ορισμού πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών, σύμφωνα με τις υπ΄αριθμ. 362/2019,363/2019,364/2019 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας , σχετικά με την υποβολή κυρώσεων πωλητών Λαικής Αγοράς Αργους, των κ.κ.Σταυριανίδη Αναστάσιο, Μπιτζή Νικήτα και Γρινέζο Ανδρέα.
5] Επί του από 19510/14-01-2020 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Εργων και Μελετών του Δήμου μας σχετικά με την Γνωμοδότηση της Δικηγόρου Θεοδώρας Μπουκάρα για το χαρακτηρισμό διόδου στον οικισμό Φιχτίου.
6] Επί της Γνωμοδότησης του Δικηγόρου κου Λιόλιου Αντώνη σε υπόθεση Χρήστου Καπαρέλου , περί αποζημίωσης υλικών
ζημιών λόγω τροχαίου ατυχήματος σε οδόστρωμα δημοτικής οδού.
7] Περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 836/17-01-2020 πίνακα αμοιβής και εξόδων του Δικηγόρου Γιάννη Λαμπρόπουλου.
8] Περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 1230/23-01-2020 πίνακα αμοιβής και εξόδων του Δικηγόρου Ανδρέα Μπακόπουλου.
9] Περί έγκρισης των υπ΄αριθμ. 1202/23-01-2020,1203/23-01-2020,1204/23-01-2020,1205/23-01-2020,1206/23-01-2020
πίνακες αμοιβής και εξόδων της Δικηγόρου Αννας Τσιμπρή.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών