Σας προσκαλούμε την 10 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:15 π.μ όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:


1] Διαγραφή ποσού ως αχρεωστήτως βεβαιωθέν, επ΄ ονόματι Ματζώρη Βασίλη και ΣΙΑ Ε.Ε.
2] Οροι εκμίσθωσης δύο καντινών στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών και στον Θησαυρό του Ατρέα.
3] Εγκριση απόφασης Νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου κοινωνικής Μέριμνας και Αθλητισμού περί κατάρτισης προϋπολογισμού 2020
4] Κατάρτιση και έγκριση των τευχών και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Διαμόρφωση - συντήρηση υφιστάμενων κτιρίων Μουσικού Σχολείου Αργολίδας»
5] Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Διαμόρφωση - συντήρηση υφιστάμενων κτιρίων Μουσικού Σχολείου Αργολίδας»
6] Επί του υπ΄αριθμ. πρωτ: 1917/05-02-2020 εγγράφου της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου μας σχετικά με Καταχώρηση της 1/2019 Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής , σχετ: α) το υπ΄αριθμ.πρωτ: 225769/3920/2019/23-01-2020 έγγραφο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, β) η υπ΄αριθμ. πρωτ: 107911/2036/31-05-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 60ΤΑ7Λ1-3Α9)
7) Επί του υπ΄αριθμ. Δ.Υ./04-02-2020 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας σχετικά με την από 31-1-2020 Αναγνωριστική Αγωγή Κυριότητας προς το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ναυπλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία << Ιερός Ενοριακός Ναός Ζωοδόχου Πηγής Κεφαλαρίου >> κατά του Δήμου Αργους –Μυκηνών για εσφαλμένες καταχωρήσεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, ακινήτων , όπως περιγράφονται στην εν λόγω αγωγή.
8] Επί του υπ΄αριθμ. Δ.Υ./24-01-2020 εγγράφου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας σχετικά με την << εξέταση αίτησης του κου Σπυρίδωνος Δαβιώτη του Γεωργίου για αποζημίωση σε ζημιές σε όχημά του >>.
9] Επί της υπ΄αριθμ. Δ.Υ. 23-12-2019 εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας σε υπόθεση επί της Αγωγής Ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ναυπλίου δέκα επτά (17) μονίμων υπαλλήλων του Δήμου μας των κ.κ. 1) Ελένης Βασιλάκου 2) Μαρίας Κοϊνη κ.λ.π. , κατά του Δήμου Αργους-Μυκηνών για λήψη επιδομάτων (εορτών ,κανονικής άδειας).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών