Σας προσκαλούμε την 17η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:


1] Επί του υπ’αρίθ. 21592/29-1-2020 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Άργους – Μυκηνών σχετικά με την προσωρινή έγκριση εισόδου – εξόδου για συνεργείο επισκευής επιβατικών αυτοκινήτων με εμπορικό κατάστημα πώλησης ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτου.
2] Επί του υπ’αρίθ. 634/5-2-2020 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Άργους – Μυκηνών σχετικά με την προσωρινή έγκριση εισόδου – εξόδου για εργαστήριο παραγωγής αναψυκτικών της «LIMONIKI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».
3] Επί του υπ’αρίθ. 464/10-2-2020 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Άργους – Μυκηνών σχετικά με την προσωρινή έγκριση εισόδου – εξόδου για εγκαταστάσεις καδ – τυποποίησης ελιών και ελαιών και συλλογή γάλακτος.
4] Επί του υπ’αρίθ. 2152/7-2-2020 εγγράφου της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης , Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου – Τμήμα Δόμησης του Δήμου Άργους – Μυκηνών σχετικά με την με αριθ.πρωτ.1573/2019/4-2-2020 Τεχνική Έκθεση Επικίνδυνου Κτίσματος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών