Σας προσκαλούμε την 17 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:15 π.μ όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα των Αντιδημάρχων [Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9-11, Όροφος 2ος] σε πρώτη τακτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:


1] Τροποποϊηση Προϋπολογισμού Δήμου Αργους-Μυκηνών για το έτος 2020.
2] Περί έγκρισης Προϋπολογισμού Κ.Ε.Δ.Α.Μ. Δήμου Αργους-Μυκηνών για το έτος 2020.
3] Εγκριση πρακτικών 1 και 2 μετά από την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση << Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μονάδας ανακύκλωσης απορριμμάτων του Δήμου Αργους-Μυκηνών >>.
4] Παραλαβή της Μελέτης << Σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου << Κατασκευή λιμένα Κιβερίου >>.
5] Παραλαβή της Μελέτης << Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου << Κατασκευή λιμένα Κιβερίου >>.
6] Παραλαβή της Μελέτης << Μελέτη εγκατάστασης Η/Μ του έργου << Κατασκευή λιμένα Κιβερίου >>.
7] Παραλαβή της Μελέτης << Οριστική λιμενική Μελέτη του έργου << Κατασκευή λιμένα Κιβερίου >>.
8] Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας Νο2, κατακύρωση της σύμβασης και ανάθεση του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Κουτσοποδίου»
9] Επί της Γνωμοδότησης της Πληρεξούσιας Δικηγόρου Ελένης Αποστολοπούλου σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της οδού του θέματος στην Κοινότητα Δαλαμανάρας του Δήμου Αργους-Μυκηνών.
10] Οροι μίσθωσης αίθουσας Γυμναστηρίου με όργανα.
11] Οροι μίσθωσης οικοπέδου για πάρκινγκ στο Νότιο Τμήμα της πόλης του Αργους.
12] Διαγραφή κλήσεων ελεγχόμενης στάθμευσης ετών 2013,2014,2015.
13] Περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 2437/11-02-2020 πίνακα αμοιβής και εξόδων της Δικηγόρου Καϊμάρα Πανδώρας –Ελευθερίας.
14] Περί έγκρισης των υπ΄αριθμ. 2000/05-02-2020,2001/05-02-2020,2002/05-02-2020 πινάκων αμοιβής και εξόδων της Δικηγόρου Τσιμπρή Αννας.
15] Περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 1967/05-02-2020 πίνακα αμοιβής και εξόδων του Δικηγόρου Ιωάννη Ρούμπου.
16] Επαναϋποβολή του υπ΄αριθμ. 836/17-01-2020 πίνακα αμοιβής και εξόδων του Δικηγόρου Ιωάννη Λαμπρόπουλου.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών