Στις 21 του μηνός Απριλίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
1] Περί έγκρισης 1ης αναμόρφωσης –τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2020 Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνική Μέριμνα
κ΄ Αθλητισμός Δήμου Αργους-Μυκηνών .
2] Περί έγκρισης πρόσληψης φυλάκων πυρασφάλειας για την αντιπυρική περίοδο 2020.
3] Περί έγκρισης του υπ΄αριθμ. 5501/31-03-2020 πίνακα αμοιβής και εξόδων της Δικηγόρου κας Τσιμπρή Αννας.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών