Στις 28 Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, μέσω τηλεφώνου ή email, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ “ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α”) «Κατεπείγοντα

μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
1. Περί τροποποιήσεως Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Άργους – Μυκηνών έτους 2020 -
εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
2. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους
2020 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
3. Περί εγκρίσεως πρόσληψης Φυλάκων Πυρασφάλειας για την αντιπυρική περίοδο
2020 – εισηγήτρια η κ. Σ. Νάσαινα.
4. Περί εκτιμήσεως ανθοφορίας και αναμενόμενης παραγωγής ελαιοδέντρων για το
έτος 2020 - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
5. Έγκριση τροποποίησης του Καταστατικού και εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν.4674/2020 για την μετατροπή της εταιρείας υπό την επωνυμία «Αναπτυξιακή
Πάρνωνα Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.», σε «Αναπτυξιακό Οργανισμό
Ο.Τ.Α.» - εισηγητής ο κ. Δ. Κρίγγος.
6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ΗΣ Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΑΡΓΟΥΣ» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη και
7. Καθορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις επανεγγραφές και εγγραφές
βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς / Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Άργους –
Μυκηνών περιόδου 2020 – 2021 στα πλαίσια της εφαρμογής μέτρων αντιμετώπισης
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, ορισμός ορίων ηλικίας, τροφείων,
δικαιολογητικών, μορίων, μελών επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής και
ενστάσεων – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος