Στις 28 του μηνός Απριλίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της


εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
1] Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Αργους-Μυκηνών.
2] Περί έγκρισης της Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Εργων και Μελετών του Δήμου μας που αφορά «Προμήθεια
Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Μονάδας Ανακύκλωσης Απορριμμάτων»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών