Στις 5 του μηνός Μαΐου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.  852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:


1] Περί αίτησης τροποποίησης της σύμβασης εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2016-20 ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ» και υποκατάσταση/αντικατάσταση
μέλους της κοινοπραξίας «ΕΚΟΣΤΑΡ Α.Ε. –ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε.» από νέο ίσο μέλος.
2] Περί έγκρισης της διενέργειας δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη
παραλιών Δήμου Άργους – Μυκηνών έτους 2020» και κατάρτισης των όρων δημοπράτησης.
3] Επί του υπ’αρίθ. 6363/29-4-2020 εγγράφου της Δημοτικής Παράταξης «Αλλαγή Πορείας» με θέμα την δωρεά
300 διαγνωστικών αντισωμάτων απέναντι στον κοροναϊό.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών