ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών,
Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» , [ ΦΕΚ 87Α/7.6.2010],
2.    Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011, του από 28.3/15-4-1957 Β.Δ. «περί αστυνομίας επί των Αρδευτικών Υδάτων [ΦΕΚ 60/τ.Α΄/1957], όπως  ισχύει  και του Β.Δ.339/60[ΦΕΚ73Α/3.6.1960],
3.    Tις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 116 του ν.4555/2018 [Α133],


4.    Tις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2190/94 [Α28], του άρθρου 17 του ν.3870/2010[Α138] όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 78 του ν.4547/2014[Α93] και 82 του ν.4604/2019[Α50],
5.    Την υπ’αριθ.11072/18-02-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
6.    Την υπ’αριθ.84/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας,
7.    Tην από 06.4.2020 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, περί ύπαρξης  των αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου μας, έτους 2020,
8.    Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας [ΦΕΚ3022Β/1-9-2017& ΦΕΚ 632Β/27.2.2019μερική τροποποίηση],
9.    Την ανάγκη πλήρωσης  δέκα  [10] θέσεων Υδρονομέων Άρδευσης, ανά Τοπική Κοινότητα, ως κάτωθι αναφέρεται:
1] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Σχινοχωρίου, της Δημ. Εν. Κουτσοποδίου, ημερήσιας απασχόλησης [8] ωρών,
2] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Αχλαδοκάμπου, της Δημ. Εν. Αχλαδοκάμπου, ημερήσιας απασχόλησης [3,5]ωρών,
3] μία [1] θέση για την Τοπική  Κοινότητα Μυκηνών , της Δημ. Εν. Μυκηνών, ημερήσιας απασχόλησης, [8] ωρών,
4]  μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Λιμνών, της Δημ. Εν. Μυκηνών, ημερήσιας απασχόλησης [4] ωρών,
5]  μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Προσύμνης, της Δημ. Εν. Μυκηνών, ημερήσιας απασχόλησης [4] ωρών,
6]μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Φιχτίων, της Δημ. Εν. Μυκηνών, ημερήσιας απασχόλησης [3,5]ωρών,
7]  μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Καρυάς , της Δημ. Εν. Λυρκείας, ημερήσιας απασχόλησης [5] ωρών,  
8] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Κεφαλόβρυσου , της Δημ. Ενότητας Λυρκείας, ημερήσιας απασχόλησης [3,5]ωρών,
9] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Καπαρελλίου , της Δημ. Ενότητας Λυρκείας, ημερήσιας απασχόλησης [4] ωρών,
10] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Σκοτεινής, της Δημ. Ενότητας Αλέας, ημερήσιας απασχόλησης [4,5]ωρών,
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι προτίθεται να  προσλάβει δέκα [10] Υδρονομείς Άρδευσης για τις κάτωθι αναφερόμενες Τοπικές Κοινότητες και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης:

1] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Σχινοχωρίου, της Δημ. Εν. Κουτσοποδίου, με ημερήσια απασχόληση [8] ωρών,
2] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Αχλαδοκάμπου, της Δημ. Εν. Αχλαδοκάμπου,με ημερήσια απασχόληση [3,5]ωρών,
3] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Μυκηνών , της Δημ. Εν. Μυκηνών,με ημερήσια απασχόληση [8] ωρών,
4]  μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Λιμνών, της Δημ. Εν. Μυκηνών, με ημερήσια απασχόληση [4] ωρών,
5]  μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Προσύμνης, της Δημ. Εν. Μυκηνών,με ημερήσια απασχόληση [4] ωρών,
6] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινοτητα Φιχτίων της Δημ. Εν. Μυκηνών, με ημερήσια απασχόληση [3,5]ωρών,
7]  μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Καρυάς , της Δημ. Εν. Λυρκείας, με ημερήσια απασχόληση [5]ωρών,
8] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Κεφαλόβρυσου, της Δημ. Ενότητας Λυρκείας,με ημερήσια απασχόληση [3,5]ωρών,
9] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Καπαρελλίου , της Δημ. Ενότητας Λυρκείας,με ημερήσια απασχόληση [4]ωρών,
10] μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Σκοτεινής, της Δημ. Ενότητας Αλέας,
με ημερήσια απασχόληση [4,5]ωρών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τοιχοκόλλησης της παρούσης, στο χώρο του δημοτικού καταστήματος,  καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων των Τοπικών Κοινοτήτων στις οποίες θα γίνει η πρόσληψη, συντασσομένων σχετικών αποδεικτικών  και συγκεκριμένα από 08/05/2020 έως και 14/05/2020.

      Οι αιτήσεις πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται:
1.-Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δημοτολόγιο,
2.-Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων, προκειμένου περί άρρενος,
3.-Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας,
4.-Ανεπικύρωτο φωτοαντίγραφο ταυτότητας,                                
5.-Υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζουν ανάγνωση και γραφή,                                                                                                                                                                                                                                     
Το αντίγραφο ποινικού μητρώου θα αναζητηθεί, αυτεπάγγελτα, από την υπηρεσία μας, μετά την πρόσληψη των υδρονομέων.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 του ΒΔ339/1960[ΦΕΚ73Α/1960], σύμφωνα με τις οποίες:  «Υδρονομεύς δύναται να εκλεγεί και  ο άγων την ηλικίαν μέχρι του 65ου έτους, κατόπιν αποφάσεως ειδικώς ητιολογημένης»,
Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα [καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων].
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, της έδρας του Δήμου Άργους-Μυκηνών, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων των ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ, στις οποίες θα γίνει η πρόσληψη, συντασσομένων σχετικών αποδεικτικών, να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου μας και στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να  απευθύνεστε στο Δημαρχείο Άργους-Μυκηνών, στο τηλέφωνο 2751-3-60043, 2751360071, κ. Σαλεσιώτου Ιωάννα ή κ. Θεοδωροπούλου Μαρίνα.
     
 Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών

 Δημήτριος Καμπόσος