Σας προσκαλούμε την 12η του μηνός Μαϊου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:


1] Επί του υπ’αρίθ. 268/21-4-2020 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Άργους – Μυκηνών σχετικά με την προσωρινή έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων εγκατάστασης Κ.Α.Δ. – επαγγελματικού εργαστηρίου χαμηλής όχλησης μετά πρατηρίου πώλησης, εντός ορίου οικισμού Πανοράματος και επί επαρχιακής οδού Άργους – Στέρνας.
[σχετικές αιτήσεις της Κας Κούσουλα Σοφίας].
2] Επί του υπ’αρίθ. 6039/15-4-2020 εγγράφου της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου – Τμήμα Δόμησης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα την αυτοψία επικίνδυνου ετοιμόρροπου κτίσματος επί της παρόδου της οδού Ηρακλέους αριθ. 140.
3] Επί του υπ’αρίθ. 6164/22-4-2020 εγγράφου της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου – Τμήμα Δόμησης του Δήμου Άργους – Μυκηνών με θέμα συμπληρωματικά στοιχεία επί της από 17-4-2019 αίτησης της κας Σιδέρη Σοφίας του Παναγιώτη για την θέση οικοπέδου επί της οδού Θεοφανοπούλου στην πόλη του Άργους.
4] Επί του από 5-5-2020 ενημερωτικού σημειώματος της Δ/νσης Δόμησης, Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου - Τμήμα Πρασίνου και Αγροτικής Παραγωγής σχετικά με την υλοτομία δέντρων επί πεζοδρομίου της οδού Φλέμιγκ και εντός του προαυλίου του 2ου Παιδικού Σταθμού.
5] Επί της υπ’αρίθ. 6/2020 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Άργους με θέμα την αποκατάσταση οδοστρώματος της οδού Καλαμαρά και παρέμβαση σε τμήμα της πλατείας Δερβενακίων στην πόλη του Άργους.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών