Σήμερα 8 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, μέσω τηλεφώνου ή email, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ “ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α”) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με το παρακάτω θέμα:


«Περί τροποποιήσεως της υπ. αριθμ. 51/2018 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την αποδοχή και υπογραφή παράτασης σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016» και ειδικότερα για τον άξονα προτεραιότητας 4: «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
Η συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα, καθόσον παρίσταται άμεση ανάγκη να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για την αποδοχή της παράτασης του συμβατικού χρόνου του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου ≪ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016≫ και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 ≪Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα ΣΒΑΚ» μέχρι την 26/02/2021, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η χρηματοδότηση του Δήμου μας από το Πράσινο Ταμείο για το παραπάνω Πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΒΑΚ» και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια να συζητηθεί τα πιο πάνω θέματα σε τακτική συνεδρίαση. Γίνεται μνεία ότι με την πιο πάνω υπ’ αριθ. 51/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας είχε χορηγηθεί παράταση του συμβατικού χρόνου του παραπάνω ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού μέχρι την 28-2-2019.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Μπέγκος