Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας προσκαλούμε την 23η του μηνός Ιουνίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Σώματος λόγω επικινδυνότητας , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:


1] Επί του υπ’αρίθ. 4551/28-5-2020 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Άργους – Μυκηνών σχετικά με την προσωρινή έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για υπάρχων βιοτεχνικό κτίριο – ξυλουργείο στην εκτός σχεδίου περιοχή Άργους, στη θέση «Άκοβα» και επί αγροτικής οδού.
2] Επί της υπ΄αριθ. 3/2020 απόφασης της Κοινότητας Αχλαδοκάμπου για την οργάνωση και διαχείριση άρδευσης ενόψει της αρδευτικής περιόδου.
3] Επί της υπ΄αριθ. 9/2020 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Αργους περί δημιουργίας χώρου στάθμευσης ταξί επί της οδού Καραμουτζά στο Αργος.
4] Επί του υπ΄αριθμ. 9016/16-06-2020 εγγράφου της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης σχετικά με πρόταση για την εκπόνηση Πολεοδομικών ρυθμίσεων σε περιοχές της πόλης του Αργους.
5] Επί του υπ΄αριθμ. 9107/17-06-2020 εγγράφου της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης σχετικά με επικινδυνότητα κατασκευών στον Δήμο Αργους-Μυκηνών.
6] Επί του υπ΄αριθμ. 9228/18-06-2020 εγγράφου της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης σχετικά με ακύρωση πράξης επιβολής προστίμου των με αρ. 11/2001 και 38/2007 φακέλων αυθαιρέτων.
7] Επί του υπ΄αριθμ. 9228/18-06-2020 εγγράφου της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης σχετικά με τα αρ. 178/2014 και 665/08-06-2017 έγγραφα της υπηρεσίας Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Αργους-Μυκηνών.


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών