Στις 28 του μηνός Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική
συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το
άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ


ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με
τα παρακάτω θέματα:
1] Τροποποίηση Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Αργους-Μυκηνών.
2] Εγκριση έκθεσης εκτέλεσης αποτελεσμάτων Δ ́τριμήνου 2019 και Α ́και Β ́τριμήνου 2020 του Δήμου
Αργους-Μυκηνών.
3] Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης ( ΟΠΔ ) Δήμου Αργους-Μυκηνών οικονομικού έτους 2020.
4] Έγκριση των Πρακτικών Διαγωνισμού Νο1, Νο2 και Νο3 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων
υποδομών σε παραλίες του Δήμου Άργους-Μυκηνών για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων
με περιορισμένη κινητικότητα» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας.
5] Κατάρτιση όρων διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την << προμήθεια μηχανήματος
καθαρισμού πλατειών>>.
6] Κατάρτιση όρων διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την << Προσαρμογή Παιδικών Σταθμών
του Δήμου Αργους-Μυκηνών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης >>
7] Εγκριση του πρακτικού Νο 3 για την << Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού και αφύγρανσης
Κολυμβητηρίου Αργους, αποτελούμενο από αντλία θερμότητας, κεντρική κλιματιστική μονάδα,
δίκτυα αεραγωγών.
8] Επί της Γνωμοδότησης της Δικηγόρου Αννας Τσιμπρή σε υπόθεση Κωνσταντίνας Σκούμπη του Σωτηρίου,
για διεκδίκηση χρημάτων από τον Δήμο Αργους-Μυκηνών , ύστερα από ατύχημα που υπέστη το αυτοκίνητό
της με αδέσποτα σκυλιά, επί της οδού Μύλων –Νέας Κίου.
9] Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών σύμφωνα με το υπ ́αριθμ. 11049/14-07-2020
έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης σε υπόθεση καταγγελίας της Ν.κ ́Α. Ιωάννου Ντανάκα Α.Ε. κατά
της ΙΚΤΕΟ Αργολίδας Α.Ε.
10] Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών σύμφωνα με το υπ ́αριθμ. 21-07-2020
έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας , προκειμένου να Γνωμοδοτήσει επί της
αριθμ. 90/2020 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου που αφορά αμοιβές
για εκτελεσθείσες εργασίες –υπηρεσίες από την Αναπτυξιακή Ν.Αργολίδας –Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.

11] Ακύρωση της υπ ́αριθμ. 155/2020 Α.Ο.Ε. και ορισμός εκ νέου πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-
Μυκηνών προκειμένου να Γνωμοδοτήσει στην υπ ́αριθμ. 72/2020 Διαταγή πληρωμής του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Ναυπλίου , που αφορά αμοιβές για εκτελεσθείσες εργασίες- Υπηρεσίες, από την κα Μαρία Χαριτίδη
του Βασιλείου.
12] Εγκριση του υπ ́αριθμ. 11490/22-07-2020 πίνακα αμοιβής και εξόδων της Δικηγόρου Φανής Κολικονιάρη.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών