Στις 10 του μηνός Αυγούστου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:


1] Περί εκδόσεως εντάλματος προπληρωμής του Δήμου Αργους-Μυκηνών.
2] Περί εγκρίσεως πρακτικών 1,2,3,και 4 του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού << Προμήθεια και εγκατάσταση
συστήματος εξαερισμού και αφύγρανσης κολυμβητηρίου Αργους, αποτελούμενο από αντλία θερμότητας, κεντρική
κλιματιστική μονάδα, δίκτυα αεραγωγών >>.
3] Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κολυμβητηρίου Αργους.
4] Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης για την προμήθεια επτά (7) απορριμματοφόρων.
5] Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μονάδας ανακύκλωσης
Απορριμμάτων.
6] Περί προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021 του Δήμου Αργους-Μυκηνών.
7] Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους –Μυκηνών σε υπόθεση ασφαλιστικών μέτρων επί
αιτήσεως Τσετσέκου Αριστοτέλη-Παντελεήμονος και Ευγενίας Τσετσέκου κατά του Δήμου Αργους-Μυκηνών.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών