Στις 11 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκεύη και ώρα 10:00π.θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ,( τηλεφωνικώςμεταξύ 10:00 π.μ εως11:00 π.μ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

(όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με ταπαρακάτω θέματα:

1] Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Άργους-Μυκηνών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτρης Καμπόσος

Δήμαρχος Άργους Μυκηνών