Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών προκειμένου να προχωρήσει σε ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου Νέας Κίου με υβριδικό χλοοτάπητα», θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονική δημόσια κλήρωση μεταξύ των εγγεγραμμένων στο «Μητρώο μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών

επιστημονικών υπηρεσιών» (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
Έργο: «Ανακατασκευή γηπέδου Νέας Κίου με υβριδικό χλοοτάπητα»
Προϋπολογισμός: 519.411,93 €
CPV: 45236119-7
Ημερομηνία κλήρωσης: 15/12/2020, ώρα 09:00 π.μ.


 Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Τεχνικών Έργων & Μελετών
α.α.

Ρέντα Βασιλική
Αρχιτέκτων Μηχανικός