Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών προκειμένου να προχωρήσει σε ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποπεράτωση γηπέδου Δαλαμανάρας Δήμου Άργους-Μυκηνών», θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονική δημόσια κλήρωση μεταξύ των εγγεγραμμένων στο «Μητρώο μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών

επιστημονικών υπηρεσιών» (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.
Έργο: «Αποπεράτωση γηπέδου Δαλαμανάρας Δήμου Άργους-Μυκηνών»
Προϋπολογισμός: 177.634,64 €
CPV: 45236119-7
Ημερομηνία κλήρωσης: 15/12/2020, ώρα 09:15 π.μ.


        Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Τεχνικών Έργων & Μελετών
α.α.

Ρέντα Βασιλική
Αρχιτέκτων Μηχανικός