Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Στις 15 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ( τηλεφωνικώς μεταξύ 10:00 π.μ εως 11:00 π.μ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος

Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
1] Εγκριση Δαπανών Προέδρων Κοινοτήτων του Δήμου Αργους-Μυκηνών, από πάγια προκαταβολή
2] Έγκριση των Πρακτικών Δημοπρασίας Νο 1 (Αποσφράγισης υποφακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική
προσφορά» και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής) και Νο 2 (Ελέγχου, αξιολόγησης και βαθμολόγησης Τεχνικών
προσφορών) της προμήθειας «Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Μονάδας Ανακύκλωσης
Απορριμμάτων».
3] Κατάρτιση και έγκριση των τευχών και των όρων δημοπράτησης του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου Νέας Κίου
με υβριδικό χλοοτάπητα».
4] Κατάρτιση και έγκριση των τευχών και των όρων δημοπράτησης του έργου «Αποπεράτωση γηπέδου
Δαλαμανάρας Δήμου Άργους-Μυκηνών».
5] Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Ανακατασκευή γηπέδου Νέας Κίου με υβριδικό
χλοοτάπητα".
6] Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Αποπεράτωση γηπέδου Δαλαμανάρας
Δήμου Άργους- Μυκηνών" .
7] Περί ορισμού πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών σε διαδικασία ασφαλιστικών
μέτρων ,ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σε υπόθεση Κονδυλάρου Γεωργίας συν δέκα (10)
υπαλλήλων του Δήμου Αργους-Μυκηνών ορισμένου χρόνου , κατά του Δήμου Αργους-Μυκηνών.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών