Στις 23 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ( τηλεφωνικώς μεταξύ 10:00 π.μ εως 11:00 π.μ.)

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος
Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
1] Περί έγκρισης ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης 15% για την Προμήθεια υγρών καυσίμων στον Δήμο Αργους-Μυκηνών.
2] Εκδοση εντάλματος προπληρωμής του Δήμου Αργους-Μυκηνών, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4270/14.
3] Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών Δήμου Άργους Μυκηνών για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
4] Διευκρινίσεις της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη σε Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (εταιρειών - φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές καταστροφές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο φαινόμενο ή φυσική καταστροφή, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Άργους-Μυκηνών.
5] Περί ορισμού πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών, σε υπόθεση αγωγής της κας Τζώτζου Ελένης του Αθανασίου με α/α κατάθεσης 1264/2020 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου , ( τμήμα νέας τακτικής διαδικασίας ) κατά του Δήμου Αργους-Μυκηνών.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών