Σας προσκαλούμε  την 26η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και  από ώρα  09:30 - 11:00π.μ. σε πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος,ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ , (μέσω e-mail),σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και σε συνδυασμό  με την πρόσφατη εγκύκλιο αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11.02.2021 ,  με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο:«Υλοτομία δύο (2) πεύκων στην Κοινότητα Αχλαδοκάμπου».

ΘΕΜΑ2ο: «« Υλοτομία ενός  (1) πεύκων στην Κοινότητα Ινάχου».

ΘΕΜΑ 3ο: «Υλοτομία τριών (3) ξερών πεύκων και τριών (3) δέντρων (λεύκες) στην Κοινότητα Ήρας».

ΘΕΜΑ4ο: «Προσωρινή έγκριση εισόδου-εξόδου για υπάρχουσα εγκατάσταση με δραστηριότητα «ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ, ιδιοκτησίας Μιχαήλ Πίκουλης& ΣΙΑ Ε.Ε. “INTRADOOR” , εκτός σχεδίου πόλεως Ν.Κίου στη θέση «ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ» του Δήμου Αργους-Μυκηνών και επί δημοτικής οδού».

ΘΕΜΑ 5ο: «Γνωμοδότηση για χορήγηση  άδειας τομής  οδοστρώματος – Διέλευση υπογείου δικτύου χαμηλής τάσης».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών