Στις 25 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της πλατφόρμας

epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ - ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α - «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»), σε συνδυασμό και με τις υπ’ αριθ. 163/29-5-2020 και 426/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα:

1.    Περί τροποποιήσεως Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Άργους – Μυκηνών έτους 2021 - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
2.    Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2021 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
3.    Περί κατανομής ποσού 102.420,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Άργους – Μυκηνών για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων – εισηγητής ο κ. Ν. Γκαβούνος.
4.    Περί χορηγήσεως παραγωγικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
5.    Περί θεωρήσεως επαγγελματικών αδειών υπαιθρίου εμπορίου – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
6.    Περί εκτελέσεως του έργου: «Οδοποιία Κοινότητας Αχλαδοκάμπου» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
7.    Περί εγκρίσεως 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση δημοτικού κτηρίου στον Αχλαδόκαμπο (πρώην Κοινοτικό Κατάστημα)»  - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
8.    Περί εγκρίσεως της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης (πρωτόκολλο παραλαβής) του έργου: «Διαμόρφωση κόμβων» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
9.    Περί εγκρίσεως του «Σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεσης / βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών» - εισηγητής ο κ. Γ. Σαρρής.
10.    Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Λέρνας, Νέας Κιου και Αχλαδοκάμπου 2018 – 2019» - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
11.    Επί του από 18-2-2021 εγγράφου του Δημοτικού Ωδείου με θέμα: «Οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων περιόδου Μαρτίου – Ιουνίου 2021» - εισηγητής ο κ. Θ. Οικονόμου και
12.    Περί εγκρίσεως του 5ου Πρακτικού της  επιτροπής επιλογής  εγγραφών νηπίων σε τμήματα της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Άργους – Μυκηνών σχολικού έτους  2020-2021 – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος