Σας προσκαλούμε την 4η του μηνός Μαρτίου έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00- 11:00 π.μ. σε 2 η τακτική συνεδρίαση του Σώματος, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ , (μέσω e-mail), σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11- 3-2020 τεύχος Α΄) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και σε συνδυασμό με την πρόσφατη εγκύκλιο αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11.02.2021 , με το παρακάτω θέμα: ΘΕΜΑ 1 ο : « Επανυποβολή του θέματος « Περί Μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στο πλαίσιο του έργου “ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ, ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ και ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ” ».»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών