Στις 4 Μαρτίου 2021, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:30 έως 14:30 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ
- ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α - «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»), σε συνδυασμό και με τις υπ’ αριθ. 163/29-5-2020 και 426/13-11- 2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα:

1. Περί μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στα πλαίσια του έργου: «Ανάπλαση οδών Βασ. Σοφίας, Βασ. Κων/νου και Κορίνθου στο Άργος» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
2. Ενημέρωση εκ μέρους του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ. για το θέμα της λειτουργίας ΕΕΛ Άργους – Ναυπλίου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος