Στις 09 του μηνός Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ( τηλεφωνικώς μεταξύ 10:00 π.μ εως 11:00 π.μ.)  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
1] Περί σύστασης πάγιας προκαταβολής Δήμου Αργους-Μυκηνών οικονομικού έτους 2021.
2] Περί έγκρισης πρακτικού πλειοδοτικών προσφορών για εκμίσθωση ακινήτων κληρονομιάς Βορίδη.
3] Περί διαγραφής ποσού ως αχρεωστήτως βεβαιωθέν κατόπιν αίτησης Παναγάκη Νικολάου του Γεωργίου.
4] Περί παράτασης του έργου << ανάπλασης πεζοδρόμων Αργους >>.
5] Περί έγκρισης του Πρακτικού Διαγωνισμού Νο 1 ( ανάδειξη προσωρινού μειοδότη ) του έργου << Αποπεράτωση
γηπέδου Δαλαμανάρας Δήμου Αργους-Μυκηνών >>.
6] Επί του από 4-3-21 εγγράφου του Αυτοτελούς τμήματος Ωδείου Αργους που αφορά την Αποστολή αιτημάτων
των ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού και των ΝΠΙΔ αυτών για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού έτους 2021 με σύμβαση
μίσθωσης έργου έναντι αντιτίμου.
7] Περί προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών για το έτος 2021.
8] Ακύρωση της υπ ́αριθμ. 6/2021 Α.Ο.Ε. και ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών
προκειμένου να Γνωμοδοτήσει σε υπόθεση Προσκύρωσης εδαφικού τμήματος σύμφωνα με το υπ ́αριθμ.
πρωτ: 2008/2020-11-01-21 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου μας και της από 29-12-2020
αίτησης της κας Κόλλια Ελένης.
9] Εγκριση της υπ ́αριθμ. 440 απόφασης του Δημάρχου Αργους για τον ορισμό Πληρεξουσίας Δικηγόρου του Δήμου
Αργους-Μυκηνών στην συζήτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ναυπλίου , επί της αιτήσεως αγωγής των Μιχαήλ
Αναγνωστόπουλου κλπ, κατά του Δήμου Αργους-Μυκηνών, ( με αριθμό κατάθεσης ΤΜ/1191/23-11-2020 ).

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών