Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να εγγραφεί στους ειδικούς καταλόγους βάση του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018 για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης..