Στις 31 του μηνός Μαρτίου του έτους 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ( τηλεφωνικώς μεταξύ 10:00 π.μ εως 11:00 π.μ.) σύμφωνα με


τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος
Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
1] Περί εγκρίσεως δανειστικού συμβολαίου μεταξύ Δήμου Αργους-Μυκηνών και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ( Τ.Π.κ ́Δ.).
2] Περί με μείωσης ενοικίων για δημοτικά μισθώματα –περίπτερα λόγω πανδημίας κορωναϊού.
3] Περί διαγραφής οφειλής από χρηματικό κατάλογο εισφοράς από τροφεία παιδικών σταθμών σχολικού έτους 2020-2021, λόγω λανθασμένης εγγραφής.
4] Περί αποδοχής των όρων της πρόσκλησης ΑΤ11,και συμμετοχή στο Πρόγραμμα ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση << Αντώνης Τρίτσης >>, με τίτλο: << Δράσεις για υποδομές πού χρήζουν
αντισεισμικής προστασίας ( προσεισμικός έλεγχος ) >>

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών