Στις 6 Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 19:00 έως 20:30 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ - ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α - «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»), σε συνδυασμό και με τις υπ’ αριθ. 163/29-5-2020 και

426/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα:
1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2021 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
2. Περί εγκρίσεως της Δ΄ 2020 τριμηνιαίας έκθεσης απολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Άργους – Μυκηνών στο Δίκτυο Πόλεων «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», έγκριση καταστατικού, διακήρυξης, ορισμός εκπροσώπων - εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
4. Περί θεωρήσεως επαγγελματικών αδειών υπαιθρίου εμπορίου – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
5. Περί χορηγήσεως παραγωγικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
6. Περί προσωρινής εγκρίσεως εισόδου - εξόδου για υπάρχουσα εγκατάσταση με δραστηριότητα «ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ», ιδιοκτησίας της εδρεύουσας στο Άργος Ετερόρρυθμης Εταιρείας «ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΠΙΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. “INTRADOOR”», εκτός σχεδίου πόλεως Ν. Κίου στη θέση «ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ» του Δήμου Άργους - Μυκηνών και επί Δημοτικής οδού – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
7. Περί χορηγήσεως άδειας τομής οδοστρώματος - διέλευση υπογείου δικτύου χαμηλής τάσης - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
8. Περί εγκρίσεως 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αποκατάσταση επικίνδυνων σαθρών επιχρισμάτων ορόφων 1ου ΕΠΑΛ Άργους» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
9. Περί εγκρίσεως 1ου ΑΠΕ του έργου: «Οδοποιία Κοινότητας Κεφαλόβρυσου 2020» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
10. Περί παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Κουτσοποδίου 2ο Έργο» εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
11. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Άργους» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
12. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Κουτσοποδίου» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
13. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης – τσιμεντοστρώσεις στην Τ.Κ. Αχλαδοκάμπου» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
14. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Νέας Κιου 2018 - 2019» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
15. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Κουτσοποδίου» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
16. Σήμανση αδιεξόδου στο Άργος - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
17. Περί υλοτομίας δύο (2) πεύκων στην Κοινότητα Αχλαδοκάμπου – εισηγήτρια η κ. Α. Κοτσοβού.
18. Περί υλοτομίας ενός (1) πεύκου στην Κοινότητα Ινάχου – εισηγήτρια η κ. Α. Κοτσοβού.
19. Περί υλοτομίας τριών (3) αποξηραμένων πεύκων και τριών (3) δέντρων (Λεύκες) στην Κοινότητα Ήρας – εισηγήτρια η κ. Α. Κοτσοβού.
20. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των κάτωθι έργων: α)Οδοποιία Δ.Ε. Μυκηνών – 2ο έργο, β)Αποκατάσταση Φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Λέρνας, Νέας Κιου, Αχλαδοκάμπου, γ)Ανακαίνιση – διαμόρφωση πλατείας Κουτσοποδίου και δ)Κατασκευή μονάδας μηχανικής διαλογής στα πλαίσια προσωρινής διαχείρισης αστικών αποβλήτων - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
21. Περί ανακλήσεως της υπ’ αριθ. 8/2021 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
22. Λήψη απoφάσεως απαλλαγής ή μη καταβολής τροφείων Παιδικών Σταθμών του Δήμου Άργους – Μυκηνών στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής λόγω της πανδημίας COVID-19, κατά την διάρκεια αναστολής λειτουργίας τους – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
23. Περί επικυρώσεως πρόσθετης σύμβασης εγγραφής νηπίου μέσω της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2020 – 2021», στο 2ο Παιδικό Σταθμό Άργους – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Μπέγκος