Στις 06 του μηνός Απριλίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ( τηλεφωνικώς μεταξύ 10:00 π.μ εως 11:00 π.μ.) σύμφωνα με τις


διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α ́)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
1] Περί Τροποποίησης Οικονομικού Προϋπολογισμού έτους 2021 Δήμου Αργους-Μυκηνών.
2] Διαπιστωτική πράξη παραγραφής οφειλών Δήμου Αργους-Μυκηνών.
3] Περί εφαρμογής περιβαλλοντικού τέλους, πρός τους τελικούς χρήστες των Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.ΑΡ.Μ.
4] Έγκριση του Πρακτικού Διαγωνισμού Νο1 (ανάδειξη προσωρινού αναδόχου) του έργου «Διαμόρφωση
περιβάλλοντα χώρου μονάδας μηχανικής διαλογής απορριμμάτων»
5] Α) Έγκριση της υπ’ αριθ.68/2020 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Άργους-Μυκηνών,
Β) Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 10m3», συνολικού προϋπολογισμού 178.560,00€, για την οποία έχει εγγραφεί σχετική πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 20.7132.002 του προϋπολογισμού του Δήμου Άργους- Μυκηνών, Γ) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, Δ) Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 10m3».
6] Περί ορισμού πληρεξουξίου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών σε υπόθεση αγωγής, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Εργατικές Διαφορές των υπαλλήλων Κονδυλάρου Γεωργίας συν δέκα (10)
υπαλλήλων του Δήμου Άργους Μυκηνών κατά του Δήμου Αργους- Μυκηνών.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών