Ανοικτός ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 10m3» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Εκτιμώμενη αξία 178.560,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 104894.

Συνημμένα Αρχεία