Ανοικτός ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού και οργάνων εκγύμνασης εξωτερικού χώρου» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Εκτιμώμενη αξία 246.695,52 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 106470.

Συνημμένα Αρχεία