Σας προσκαλούμε την 20η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 12:00- 14:00 μ.μ. σε πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ , (μέσω τηλεφώνου) σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και σε συνδυασμό με την εγκύκλιο αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11.02.2021 , με τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1 ο : «Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας τομής οδοστρώματος – Διέλευση υπογείου δικτύου χαμηλής τάσης στην οδό Ποντίων (πάροδος Βλάσση) στο Αργος» (πάροχος ΔΕΔΔΗΕ).
ΘΕΜΑ 2 ο : «Γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας τομής οδοστρώματος – Διέλευση υπογείου δικτύου χαμηλής τάσης στην οδό Βασ. Γεωργίου Α΄, στο Αργος» (πάροχος ΔΕΔΔΗΕ).
ΘΕΜΑ 3 ο : «Περί ορισμού θέσης κάδων απορριμμάτων επί της οδού Σεφέρη και Καλλέργη στο Αργος».


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών