Στις 06 του μηνός Μαΐου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.θα πραγματοποιηθείπρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ( τηλεφωνικώς μεταξύ 10:00 π.μ εως 11:00 π.μ.)σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74τουΝ.4555/2018)καιτοάρθρο10παρ.1της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ(ΦΕΚ55/11-3-2020
τεύχοςΑ΄)«ΚατεπείγονταμέτρααντιμετώπισηςτωναρνητικώνσυνεπειώντηςεμφάνισηςτουκοροναϊούCOVID-19καιτηςανάγκης περιορισμούτηςδιάδοσήςτου»,μεταπαρακάτω θέματα:

1.    Έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων μαγνητικής επαγωγής για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού του δήμου Άργους Μυκηνών.

2.    Έγκριση του Πρακτικού Διαγωνισμού Νο2, κατακύρωση της σύμβασης και ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Μονάδας Μηχανικής Διαλογής Απορριμμάτων»


3.    Έγκριση του Πρακτικού Διαγωνισμού Νο4 (ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου), κατακύρωση της σύμβασης και ανάθεση της προμήθειας: «Προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων υποδομών σε παραλίες του Δήμου Άργους-Μυκηνών για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων με περιορισμένη κινητικότητα»

4.    Περί εγκρίσεως των υπ’ αριθμ. 1/27-04-2021 και 2/29-04-2021 πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού περί αποσφράγισης υποφακέλων, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού με αντικείμενο «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού και οργάνων εκγύμνασης εξωτερικού χώρου»


Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


Δημήτρης Καμπόσος ΔήμαρχοςΆργους–Μυκηνών