Στις 11 του μηνός Μαϊου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ( τηλεφωνικώς μεταξύ 10:00 π.μ εως 11:00 π.μ.) σύμφωνα με τις


διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018)  αι το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α ́)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
1] Περί διαγραφής ενοικίων αστικών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα έτους 2021 Δήμου Αργους-Μυκηνών.
2] Περί μίσθωσης ακινήτου για την λειτουργία του κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην Κοινότητα Νέας Κίου.
3] Έγκριση του Πρακτικού Διαγωνισμού Νο2, του έργου: Οδοποιϊα Δ.Ε.Λέρνας.
4] Έγκριση του Πρακτικού αποσφράγισης φακέλων ,ελέγχου δικαιολογητικών που αφορά την Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση Εκτάκτων
Αναγκών από Φυσικά Φαινόμενα στο Δήμο Αργους-Μυκηνών.
5] Περί υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Αργους-Μυκηνών στο Πρόγραμμα , << Αντώνης Τρίτσης >>Πρόσκληση ΑΤ 10.
6] Περί ορισμού πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών για Γνωμοδότηση, επί του υπ ́αριθμ. πρωτ: 6326/29-04-2021 εγγράφου της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, που αφορά την από 15-04-2021 αίτηση της
κας Σιδέρη Σοφίας, σχετικά με τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου .

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών