Στις 25 Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 13:00 έως 14:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ -


ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α - «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»), σε
συνδυασμό και με τις υπ’ αριθ. 163/29-5-2020 και 426/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα:
1. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2021 –
εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
2. Περί εγκρίσεως διαπιστωτικής πράξης παραγραφής οφειλών – εισηγητής ο κ. Γ.
Αθανασόπουλος.
3. Περί θεωρήσεως επαγγελματικών αδειών υπαιθρίου εμπορίου – εισηγητής ο κ. Γ.
Αθανασόπουλος.
4. Περί χορηγήσεως παραγωγικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών –
εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
5. Άρση παραχώρησης αποθήκης ιδιοκτησίας Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγητής ο κ.
Δήμαρχος.
6. Περί επιλογής υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2021 – εισηγήτρια η κ. Σ. Νάσαινα.
7. Περί εγκρίσεως κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση οδών
Βασ. Σοφίας, Βασ. Κων/νου και Κορίνθου στο Άργος» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
8. Περί εγκρίσεως 1ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ανάπλαση πεζοδρόμων Άργους» -
εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
9. Ένταξη της αθλητικής εγκατάστασης «Κολυμβητήριο Άργους» σε κατηγορία σύμφωνα με το
άρθρο 56Α
του Ν. 2725/1999 - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

10. Περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης και εκμετάλλευσης της νεόδμητης αθλητικής
εγκατάστασης «Κολυμβητήριο Άργους» προς το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Κέντρο Κοινωνικής
Προστασίας – Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών» με το διακριτικό τίτλο:
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ» - εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
11. Περί εγκρίσεως αποδοχής απασχόλησης απόφοιτου ειδικότητας βοηθών Βρεφονηπιοκόμων του
Δ.ΙΕΚ Άργους, για πρακτική άσκηση στον 5ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Άργους – εισηγήτρια η κ. Μ.
Κουργιαλά.
12. Περί εγκρίσεως διαγραφών νηπίων με τροφεία και μέσω ΕΣΠΑ από τα τμήματα των Παιδικών -
Βρεφονηπιακών Σταθμών της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Άργους – Μυκηνών για το
σχολικό έτος 2020 - 2021 – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
13. Περί απαλλαγής τροφείων κατά το ήμισυ για τον μήνα Μάιο 2021, λόγω παράτασης αναστολής
λειτουργίας των Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών με Κ.Υ Α και επαναλειτουργίας τους στις
17/5/2021 – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά και
14. Περί ορισμού Ειδικής Επιτροπής αιτήσεων επαναπροσδιορισμού, μείωσης ή απαλλαγής
τροφείων για τη σχολική χρονιά 2021 – 2022 – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Μπέγκος

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------