Στις 28 Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 13:30 έως 14:30 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ - ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α - «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»), σε συνδυασμό και με τις υπ’

αριθ. 163/29-5-2020 και 426/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα:
1. Επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 6174/12-4-2019 αιτήσεως των: 1)Κων/νου Κοζιωτόπουλου του Χρήστου
και 2)Κων/νου Κοζιωτόπουλου του Γεωρίου, κατοίκων Άργους (Καρπετοπούλου 317) για την,
σύμφωνα με τα άρθρα 186 και 191 του Κ.Δ.Κ., απευθείας αγορά εκ μέρους του Δήμου Άργους –
Μυκηνών εδαφικού τμήματος ιδιοκτησίας τους, εμβαδού 337 τ.μ., ευρισκόμενου εντός του
οικοδομικού σχεδίου της πόλεως του Άργους στην Ενορία Αγίου Βασιλείου και στην τομή των
υπ’ αριθ. 118 και 139 Ο.Τ., μετά την έκδοση και υλοποίηση της υπ’ αριθ. 154/2019 αποφάσεως
του Δημοτικού Συμβουλίου και των υπ’ αριθ. 161/2019 και 272/2019 αποφάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Άργους – Μυκηνών και μετά την υποβολή και κατάθεση της
σχετικής γνωμοδοτήσεως του Δικηγόρου του Δ.Σ. Ναυπλίου κ. Αναστασίου Καλαλά, καθώς και
της σχετικής εκτιμητικής εκθέσεως της αγοραίας αξίας του προς απευθείας αγορά παραπάνω
εδαφικού τμήματος του αρμόδιου Ορκωτού Εκτιμητή του Υπουργείου Οικονομικών Πολιτικού
Μηχανικού Κολάρα Ανδρέα του Λάμπρου, κατοίκου Τριπόλεως – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.
2. Έγκριση για την λύση μίσθωσης ακινήτου, όπου στεγάζεται το αρχείο της Υπηρεσίας Δόμησης
του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγητής ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος και
3. Μίσθωση σχολικής αίθουσας για την προσωρινή κάλυψη αναγκών στέγασης της σχολικής
μονάδας του 4ου Νηπιαγωγείου Άργους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4527/2014 – εισηγητής
ο κ. Σ. Παναγιωτόπουλος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Μπέγκος