Στις 15 Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 14:00 έως 15:30 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ - ΦΕΚ 55/11-3- 2020 τεύχος Α -

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»), σε συνδυασμό και με τις υπ’ αριθ. 163/29-5-2020 και 426/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα:
1. Περί τροποποιήσεως Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Άργους – Μυκηνών έτους
2021 - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
2. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού
έτους 2021 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
3. Περί θεωρήσεως επαγγελματικών αδειών υπαιθρίου εμπορίου – εισηγητής ο κ.
Γ. Αθανασόπουλος.
4. Περί αποδοχής των όρων επενδυτικού δανείου για τον Δημοτικό Οδοφωτισμό
σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 47800/8-06-21 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
5. Περί αποδοχής των όρων επενδυτικού δανείου για την προμήθεια έξι (6)
απορριμματοφόρων οχημάτων και ενός πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων,
σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 45839/2-06-21 έγγραφο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
6. Λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση χώρου για την Ηλεκτροδότηση
δεξαμενής - διπλοκίνησης αντλιοστασίου ύδρευσης τροφοδοσίας
Δ.Ε.ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ – εισηγητής ο κ. Π. Διολίτσης.
7. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Άμεση
αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Αχλαδοκάμπου» - εισηγήτρια η
κ. Μ. Λαθουράκη.
8. Περί εγκρίσεως μελέτης προσωρινής ρύθμισης κυκλοφορίας – εργοταξιακής
σήμανσης στα πλαίσια εκτέλεσης από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Αργολίδας του έργου: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ
ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥ ΣΕ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ, ΜΥΚΗΝΕΣ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΦΙΧΤΙΑ,
ΧΩΝΙΚΑ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΜΙΔΕΑΣ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ» -
εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
9. Περί επικαιροποιήσεως της υπ’ αριθ. 162/2016 αποφάσεως του Δημοτικού
Συμβουλίου που αφορούσε υποβολή αιτήσεως για την παραχώρηση κατά
χρήση στο Δήμο Άργους – Μυκηνών του δασυλλίου που ευρίσκεται στην Τ.Κ.
Κεφαλαρίου και φέρει ΚΑΕΚ 020320118001, ιδιοκτησίας του Ελληνικού
Δημοσίου, προκειμένου να αξιοποιηθεί καταλλήλως προς όφελος των δημοτών
και της ευρύτερης κοινωνίας – εισηγητής ο κ. Π. Παπαϊωάννου.
10.Επί του υπ’ αριθ. πρωτ.: 2213/1-6-2021 εγγράφου της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Αργολίδας με θέμα: «Λειτουργία παραρτήματος του Νηπιαγωγείου
Νέου Ηραίου στο Τ.Δ. Λιμνών» - εισηγήτρια η κ. Σ. Σπανού.

11.Λήψη απόφασης καταστροφής αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο
199 παρ. 6 Ν. 3463/06), των παιδικών / βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου
Άργους –Μυκηνών - εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
12.Περί εγκρίσεως διαγραφών νηπίων με τροφεία και μέσω ΕΣΠΑ από τα τμήματα
των παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Άργους – Μυκηνών, για το
σχολικό έτος 2020 - 2021 - εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά και
13.Περί εγκρίσεως του «Σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και άμεσης /
βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών»
(συμπεριλαμβανομένου του μητρώου εργοληπτών) - εισηγητής ο κ. Γ. Σαρρής.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος

ΚΟΙΝ.:
κ. Γενικό Γραμματέα
κ.κ. Διευθυντές Υπηρεσιών
Προέδρους Κοινοτήτων
Υπεύθυνο Portal Δήμου Άργους - Μυκηνών
ΜΜΕ