Σας προσκαλούμε την 15η του μηνός Ιουνίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00μ.μ.έως 10:30 σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Σώματος, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ , (μέσω τηλεφώνου) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄) «Κατεπείγοντα μέτρα

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και σε συνδυασμό με την εγκύκλιο αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11.02.2021 , λόγω της
αναγκαιότητας άμεσης εγκατάστασης και λειτουργίας νέας βιοτεχνίας, με το παρακάτω θέμα:
ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση μελέτης εισόδου-εξόδου οχημάτων επί γηπέδου που βρίσκεται στη θέση “ΤΡΑΦΟΣ” της Κ. Ελληνικού του Δήμου Άργους-Μυκηνών, επί ασφαλτοστρωμένου αγροτικού δρόμου, προκειμένου
να προβεί στην εγκατάσταση «ΝΕΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ κλπ),
ΠΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών