Στις 22 του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτική συνεδρίαση του Σώματος ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ,( τηλεφωνικώς μεταξύ 10:00 π.μ εως 11:00 π.μ.) σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α ́)


«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
1] Περί 2ης αναμόρφωσης-τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2021 Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνική Μέριμνα & Αθλητισμός
Δήμου Άργους-Μυκηνών.
2] Α) Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια έξι (6) απορριμματοφόρων
και ενός πλυντηρίου κάδων», συνολικού προϋπολογισμού 1.403.640,00€, για την οποία έχει εγγραφεί σχετική
πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 20.7132.003 του προϋπολογισμού του Δήμου Άργους-Μυκηνών, Β) Συγκρότηση
επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμού Γ) Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή
ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
3] Έγκριση του Πρακτικού Διαγωνισμού Νο2, κατακύρωση της σύμβασης και ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση
φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Άργους.
4] Περί ορισμού πληρεξουσίου Δικηγόρου να Γνωμοδοτήσει επί της υπ ́αριθμ. 110/2021 Διαταγή Πληρωμής
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου κατά του Δήμου Αργους-Μυκηνών που αφορά προμήθεια υλικών
από τον κ ́Αθανάσιο Σκλήρη του Μιχαήλ.κάτοικο Αργους.
5] Περί ορισμού πληρεξουσίου Δικηγόρου να Γνωμοδοτήσει επί της υπ ́αριθμ. 109/2021 Διαταγή Πληρωμής
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου κατά του Δήμου Αργους-Μυκηνών που αφορά προμήθεια υλικών
από τον κ ́Ευάγγελο Χριστόπουλο του Θεοφάνη,κάτοικο Σταθεϊκων Αργους.

Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών