Στις 22 του μηνός Ιουλίου του έτους 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Σώματος ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, λόγω ολοκλήρωσης της υπάρχουσας σύμβασης με
τον ανάδοχο εργολάβο προμήθειας καυσίμων , και την άμεση ανάγκη προμήθειας καυσίμων για την κίνηση των απορριμματοφόρων οχημάτων κ.λ.π. μηχανημάτων του Δήμου μας ,( τηλεφωνικώς μεταξύ 09:30 π.μ εως 10:30


π.μ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με το παρακάτω θέμα:
1] Περί απ ́ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων των οχημάτων του Δήμου Αργους-Μυκηνών

Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών