Στις 26 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 14:00 έως 15:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ - ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α - «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»), σε συνδυασμό και με τις υπ’ αριθ. 163/29-5-2020 και 426/13-11-
2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα:

1. Περί αποδοχής οικονομικής προσφοράς δανείου από το Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου: «Ίδρυση νέου κοιμητηρίου Μύλων», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 156/2021 απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
2. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Λυρκείας» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
3. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Άμεση αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στη Δ.Ε. Κουτσοποδίου 2ο Έργο» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
4. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. και παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Λέρνας» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
5. Περί προσωρινής εγκρίσεως ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ σε οικόπεδο με υπάρχον κτίριο για τη δραστηριότητα «ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» του PETER BELL, ιδιοκτησίας ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ, ευρισκόμενο εντός του προϋφιστάμενου του 1923 οικισμού Άργους του Δήμου Άργους - Μυκηνών καιεπί δημοτικής οδού – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη και
6. Περί ονοματοδοσίας ανωνύμου οδού στην Κοινότητα Κουτσοποδίου του Δήμου Άργους – Μυκηνών, η οποία βρίσκεται στο Αεροδρόμιο (δίπλα στην οικία της κ. Ρούσση Αγγελικής), σε οδό “Δερβενακίων” – εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κων/νος Μπέγκος