Σας προσκαλούμε την 26η του μηνός Ιουλίου έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 09:30 εως 10:30 σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ , (μέσω τηλεφώνου) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11- 3-2020 τεύχος Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και σε συνδυασμό με την εγκύκλιο αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11.02.2021, με τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο
: «Προσωρινή έγκριση ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ σε οικόπεδο με υπάρχον κτίριο, για τη δραστηριότητα «ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» του PETER BELL και ιδιοκτησίας ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ιωάννη , εντός του προϋφιστάμενου του 1923 οικισμού Αργους του Δήμου Αργους-Μυκηνών και επί δημοτικής οδού».
ΘΕΜΑ 2ο
: «Επαναπροσδιορισμός θέσης κάδων επί της οδού Σεφέρη και Καλλέργη στο Αργος».

ΘΕΜΑ 3ο
: «Περί παράτασης ή μη, ωραρίου λειτουργίας μουσικής του καταστήματος κ. Χρήστου
Παπαϊωάννου του Βασιλείου, στην Κοινότητα Ήρας Αργους, του Δήμου Αργους-Μυκηνών».

ΘΕΜΑ 4ο
: «Προς ενημέρωση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής επί υπ’ αριθ.220535/14.07.2021
εγγράφου της Περιφέρειας Πελ/νήσου- Περιφερειακού Συμβουλίου, περί αποστολής ανακοίνωσης για
δημοσίευση».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών