Στις 27 του μηνός Ιουλίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί πρώτη τακτικλή συνεδρίαση του Σώματος ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ( τηλεφωνικώς μεταξύ 10:00 π.μ εως 11:00 π.μ.) σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α ́)


«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με το παρακάτω θέμα:
1] «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Άργους-Μυκηνών και ένταξής του στο Μητρώο Φορέων/Δομών της Δράσης
Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” περιόδου 2021-2022»
2] Αποδοχή δωρεάς στήλης θερμομέτρησης.
3] Επί της Γνωμοδότησης της Δικηγόρου κας Τσαρούμη Χρυσαυγής σχετικά με την αρ. 183/2021 διαταγή
πληρωμής της Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου ποσού 195.763,32 ευρώ υπέρ της εταιρίας
με την επωνυμία Παν. και Αν. Παντ. Κουταβάκης Ο.Ε.
4] Περί ορισμού Πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών να γνωμοδοτήσει σε υπόθεση διαταγής
πληρωμής του Αθανασίου Σπύρου Κοσκινά κατά του Δήμου Αργους- Μυκηνών με αρ. 178/2021 του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ναυπλίου.
5] Περί ορισμού Πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών να γνωμοδοτήσει σε υπόθεση διαταγής
πληρωμής του Χρήστου Ευαγγέλου Φλώρου κατά του Δήμου Αργους- Μυκηνών με αρ. 164/2021 του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου.
6] Περί ορισμού Πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών να γνωμοδοτήσει σε υπόθεση διαταγής
πληρωμής του Γεωργίου Ευαγγ.Καραχάλιου κατά του Δήμου Αργους- Μυκηνών με αρ. 165/2021 του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου.
7] Περί ορισμού Πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών να γνωμοδοτήσει σε υπόθεση διαταγής
πληρωμής του Κωνσταντίνου Αντωνίου Τσετσέκου κατά του Δήμου Αργους- Μυκηνών με αρ. 179/2021 του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου.

Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών