Στις 24 του μηνός Αυγούστου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Σώματος , ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, ( τηλεφωνικώς μεταξύ 10:00 π.μ εως 11:00 π.μ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018) και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ

(ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α ́) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κοροναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», με τα παρακάτω θέματα:
1] Διαγραφή Ενοικίων ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΙΔΗ ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα.
2] Κατάρτιση και έγκριση των τευχών και των όρων δημοπράτησης και ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου
«Οδοποιία Κοινότητας Κεφαλοβρύσου 2021»
3] Εγκριση πρακτικών διαγωνισμού Νο 1,2,3, της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου
<< Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Αργους-Μυκηνών και των Νομικών Προσώπων του >>
ομάδα Α-Καύσιμα Κίνησης.
4] Εγκριση πρακτικού διαγωνισμού Νο 4, << Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου
περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 10 m3 >>
5] Περί ορισμού πληρεξουσίου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών να Γνωμοδοτήσει επί της από 22-07-2021
αίτησης της Π.Μιχαλάκης ΙΚΕ, για χαρακτηρισμό εδαφικής λωρίδας.
6] Περί ορισμού πληρεξουσίου Δικηγόρου του Δήμου Αργους-Μυκηνών να Γνωμοδοτήσει επί της με αρ. 186/2021
διαταγή πληρωμής της Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου ποσού 120.511,56 ευρώ υπέρ
της εταιρίας Παν.και Αν. Παντ.Κουταβάκης Ο.Ε.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτρης Καμπόσος
Δήμαρχος Άργους – Μυκηνών